جزئیات خبر
حسین باستانی مدیر عامل جدید اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین منصوب شد.
بر اساس رای اعضاء هیئت مدیره جناب آقای مهندس حسین باستانی به عنوان مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین منصوب گردیدند . ;(1397/10/5)