جزئیات خبر
دكتر حسين شيرزاد معاون وزير ، مديرعامل سازمان مركزي تعاوني روستايي ايران
احياي گفتمان ؛ سرمايه_اجتماعي با ارزش ترين ثروت سازمان مركزي تعاون روستايي ايران;(1397/6/4)

 

 

 

.

دكتر حسين شيرزاد معاون وزير ، مديرعامل و رييس هيات مديره سازمان مركزي تعاوني روستايي ايران در جلسه تبيين نظري چالش هاي تعاون روستايي در كشور گفت: شبكه تعاون روستايي كشور بستر ايجاد سرمايه اجتماعي در سكونتگاههاي روستايي است. اعتماد، مشاركت، انسجام، ارتباطات، شبكه‌ها و آگاهي اجتماعي در روستاهاي كشور به مثابه يك منفعت عمومي، پايه هاي سرمايه اجتماعي و " دارايي هاي اجتماعي " فعاليت‌هاي سازمان تعاوني روستايي را تشكيل ميدهد كه مي‌توانند با تسهيل اقدامات هماهنگ ،كارآيي مناسبات بازاري و اقتصادي در جامعه روستايي را بهبود بخشند.

متأسفانه سرمايه اجتماعي در شبكه تعاون روستايي ايران به دليل ذهنيت نخ نما و رخنه كردن فساد در سيستم صندوق‌هاي اعتباري در حال احتضار و سه عنصر تساهل و تسامح، تبعيض، فساد مالي ، عامل اصلي از بين بردن اين اعتماد و شبكه‌هاي تعهد مدني در درون شبكه تعاون روستايي شده است. امروزه شبكه هاي رسمي و غير رسمي ارتباطات و مبادلات در جامعه روستايي در نوع "افقي" و "عمودي" اعم از مدرن يا سنتي، نياز به دگرديسي دارد.

بنظر من مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم هاي اجتماعي- اقتصادي روستاها كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي جامعه روستايي طي ادوار متمادي و سبب پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي شده، امروزه بنا به دلايل قابل تاملي از منظر ساختارهاي حقوقي دچار نقصان گرديده است. مثلا تسهيم نامتوازن عامل قدرت بهمراه مداخلات نابهنگام دستگاه ها در فصول مختلف سال سبب اخلال در مبادلات مبتني بر بازار آزاد در مناطق روستايي شده بطوريكه امروزه ديگر نهادهاي سنتي و حتي مدرن روستايي نمي توانند رفتارهاي اعضاي خود را نظام مند و همگرا كنند.

بعبارت ديگر منافع ناشي از عضويت روستاييان در شبكه تعاوني هاي روستايي با سازه هاي حقوقي متعارف چندان براي كشاورزان جذاب و مفيد واقع نميشود يا اين منافع كمرنگ و بي رمق شده اند. به نظر من طي۵۰ سال گذشته در مقاطعي تشكيل سرماية اجتماعي در روستا آسيب پذير شده حال اگر اين مسئله را در كنار روند رو به نزول تزريق سرمايه در روستاها، سير تشديد استهلاك زيرساختها و زيربناها، وقوع خشكسالي هاي مكرر، و خروج نيروهاي جوان مولد روستايي از سكونتگاه هاي روستايي قرار دهيم به تحليل صحيح تري از شرايط امروزين جامعه كشاورزي عضو تعاونيهاي روستايي خواهيم رسيد .در هرحال بايد داشته‌هايمان را نوسازي كنيم و بارديگر شبكه تعاون روستايي كشور را دستمايه اعتماد اجتماعي ، بالندگي نهادهاي جمعي و فضاسازي جامعه مدني در سكونتگاههاي روستايي و متأثر از فضاي اداري، سياسي و قانوني قرار دهيم . بايد با بازتوليد سرمايه اجتماعي ، توانايي كشاورزان را در جهت افزايش ظرفيت ، پذيرش تفاوت‌ها و بهره‌مندي از منافع پايدار بواسطه احساس اعتماد ، امنيت، پيوندهاي شغلي - همسايگي، پيمان‌هاي دوستي و خانوادگي ، عضويت در شبكه‌هاي تعاوني و ساختارهاي حقوقي صنفي ديگر و توليد برون بودهايي كه حاصل كنش‌هاي اصيل اجتماع روستايي است، تقويت كنيم.