جزئیات خبر
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و انجمن زنبورعسل ایران برگزار میکند .
کارگاه آموزشی کیفیت ملکه و زنبور نر توسط متخصصین داخلی و خارجی .;(1397/2/8)