آزمایشگاه اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین

 

 

 اهميت نمونه برداري براي دستيابي به اطلاعات در سطح كيفي مطلوب و قابل اعتماد:

 نمونه برداري صـحيح از اهميـت بالايي برخوردار است. به همين منظور نياز به يك برنامه نمونه برداري كامل مي باشـد كـه بتوانـد اهـداف نمونه برداري و پايش را تأمين كند.

بنابراين در طراحي برنامه هاي نمونه برداري بايـد نكـات زيـر در نظـر گرفته شود:

1 .نمونه ها در چه مكاني نگهداري مي شوند

2.نمونه برداري در چه زماني و چند بار انجام مي شود

3 .چه تعداد نمونه و از چه سايزي تهيه مي شود

نكات زير در مورد نمونه گيري به منظور پذيرش حائز اهميت مي باشد :

1- از نمونه گيري به منظور پذيرش، براي تعيين وضعيت بهر كه قبول يا رد آن مي باشد،استفاده مي شود، نه براي برآورد كردن كيفيت بهر.

2- طرحهاي نمونه گيري به منظور پذيرش، مستقيماً يك وسيله كنترل كيفيت نمي باشند.

3- موثرترين استفاده از طرحهاي نمونه گيري به منظور پذيرش، بعنوان يك وسيله بازرسي وكسب اطمينان از كيفيت محصول است.

روش نمونه برداری:

ابتدا تعداد بسته هایی را که باید از آن نمونه برداری شود با در نظر گرفتن تعداد بسته های موجود در محموله یا بهر و استفاده از جدول شماره 3 و سپس بطور تصادفی یا با استفاده از جدول اعداد تصادفی بسته هایی را که باید از آن نمونه برداری شود ، مشخص کنید. آنگاه از هر بسته مقدار نمونه ای را که در ستون سوم جدول شماره 3 درج گردیده است با تقریب اضافی برمی داریم .

یاد آوری :1- در مواردی که عسل در بسته های کوچک 50 گرمی یا کمتر بسته بندی شده و این بسته های کوچک در بسته های بزرگتر ی مانند کارتن یا جعبه قرار گرفته باشد ، برای سهولت و سرعت کار میتوان یک بسته کوچک را به عنوان نمونه اولیه برداشت مشروط برآن که عسل موجود در آن از سه برا بر مقداری که در ستون سوم جدول  ذکر شده است تجاوز نکند. جدول زیرتعداد بسته هایی که باید بطور تصادفی برای نمونه برداری مشخص گردد و مقدار نمونه ای که باید از هر بسته مشخص شده با تقریب اضافی برداشته شود.

حداقل مقدار نمونه ای که باید از هر بسته مشخص شده برداشته شود (گرم)

تعداد بسته هایی که باید بطور تصادفی برای نمونه برداری مشخص شود.

تعداد بسته های موجود در محموله یابهر

300

تمام گنجایه

1تا4

75

4

5تا64

60

5

65تا125

50

6

126تا216

43

7

217تا343

38

8

344تا512

34

9

513تا729

30

10

730تا1000

28

11

1001تا1331

25

12

1332تا1728

23

13

1729تا2197

22

14

2198تا2744

20

15

2745تا3375

19

16

3376تا4096

18

17

4097تا4913

17

18

4914تا 5832

16

19

5833تا 6859

15

20

6860تا8000

 

یاد آوری: 2- چنانچه تعداد بسته ها بیش از8000 باشد آنرا به بخش های حد اکثر 8000 تایی تقسیم و طبق جدول شماره3 نمونه برداری کنید

 6-3: تقسیم و ارسال نمونه به آزمایشگاه :

نمونه ای که مورد آزمون قرار میگیرد باید به عنوان نماینده کل محموله یا بهر باشد بنابراین پس از آنکه نمونه های اولیه به شرح فوق برداشته شد .کلیه نمونه های یک محموله یا یک بهر را با هم مخلوط کرده و آنرا به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و در ظروف جداگانه بریزید پس از مهر و موم کردن در ظرف آن را به آزمایشگاه بفرستید و ظرف سوم را به صاحب کالا تحویل دهید.

معرفي استاندارد مرجع

عنوان استاندارد مرجع نمونه برداري MIL-STD-105D مي باشد.

 

 

 

بررسی مشکلات و چالش های اندازه گیری میزان ساکارز عسل به روش لین واینون

اندازه گیری در صد قند  در اغلب فرآورده های صنایع غذایی وکشاورزی به روش لین واینون ، با خطا های متفاوت و قابل توجهی انجام می شود . با این حال در اکثریت این فرآورده هاحساسیت و پیگیری نسبت به صحت و دقت نتایج آزمون کمتر دیده می شود.

در هریک از استانداردها ی ملی این فرآورده ها، در نگارش اصول و جزییات آزمون دقت نظر، بسیار متفاوت و گاه غیر قابل قبول است. چنانچه آزمایشگر از تجربه لازم و یا مطالعه پیرامون روش آزمون برخوردار نباشد ، قطعاً خطا های آزمون فراتر از حد انتظار است.

در استاندارد ملی عسل شماره 92 تجدیدنظر هفتم که در سال 1392تصویب شده است، باتوجه به حساسیت در صد ساکارز وشاخص عامه در خرید و فروش محموله های عسل، در روش آزمون بطور اختصاصی و با دقت بیشتری بخشی از روش حجم ثابت دیده شده است و متعاقب آن دراستاندارد ملی 4799 تجدید نظر اول سال 1393 اندازه گیری قند های کاهنده در شکر خام نیشکر، ... به روش حجم ثابت لین واینون( بند 4  اصول آزمون و بند 8 روش انجام آزمون ) به تفصیل بررسی شده است .

اینجانب  در آزمایشگاه قند و قنادی سازمان استاندارد ، با نمونه های بسیاری از آزمون تعیین مقدار قند ها به روش مذکور مواجه بوده ام. درآزمون های قند و شکر و شکرخام جهت اندازه گیری قند اینورت به کار گیری روش های بین المللی ایکومسا[1]، اهمیت زیادی دارد.

در روش های هماهنگ کمیسیون بین المللی عسل[2]،روش های اندازه قند گیری قند (بند 7-1 )روش اصلاح شده لین واینون با حجم ثابت و با محاسبه میزان آب افزوده شده به محلول فهلینگ ارائه شده است.

 استناد به درصد ساکارز  برای ارزیابی کیفیت عسل، بدون سایر آزمون ها از جمله دیاستازی  ، HMF پرولین و نسبت فروکتوز به گلوکز و....قابل قبول نیست  .

روش های اختصاصی و دقیق تر اندازه گیری  قندها  GC, HPLC می باشد. که متاسفانه  هزینه انجام این روش ها بسیار بالابوده و در آزمون قند نمونه ها به صورت روتین امکان به کار گیری وجود ندارد.

بدینوسیله از  آزمایشگاه هایی که در زمینه آزمون های اندازه گیری قند ها به ویژه عسل فعالیت دارند درخواست می شود پس از بررسی دقیق منابع فوق الذکر نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه فرمایند .

با تشکر وسپاس فراوان  ناصر صدغی 

مدیر آزمایشگاه تخصصی عسل وسایر محصولات زنبور عسل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین

 1 - international commission for uniform methods of sugar analysis ( ICUMSA)

2-Harmonized methods of the international honey commission (IHC)

 

در حال بار گذاری...