اتحادیه سراسری زنبور داران ایران زمین

کارمند دفتری

هادی احمدی

اتحادیه سراسری زنبور داران ایران زمین

مسئول امور مالی و حسابداری

دکتر همتی

اتحادیه سراسری زنبور داران ایران زمین

مسئول امور اداری

بهنام کاظمی

اتحادیه سراسری زنبور داران ایران زمین

مسئول فنی آزمایشگاه

مریم مهرآسا

اتحادیه سراسری زنبور داران ایران زمین

کارشناس آزمایشگاه

کیمیا معروفی

رئیس آزمایشگاه

ناصر صدغی