اتحادیه سراسری زنبور داران ایران زمین

منشی

خانم واحدی

اتحادیه سراسری زنبور داران ایران زمین

مسئول امور مالی و حسابداری

محمد میرمحمدی

اتحادیه سراسری زنبور داران ایران زمین

مسئول امور اداری

هادی احمدی

اتحادیه سراسری زنبور داران ایران زمین

کارشناس آزمایشگاه

کیمیا معروفی

اتحادیه سراسری زنبور داران ایران زمین

مسئول فنی آزمایشگاه

مریم مهرآسا

اتحادیه سراسری زنبور داران ایران زمین

رئیس آزمایشگاه

ناصر صدغی