رزومه

میرمحسن موسویان- کارشناس کشاورزی- گرایش علوم دامی

مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران